Sanasto

Puhuuko konsulttisi slangia? Etkö ymmärrä hänen käyttämää viestintä- ja markkinointialan jargoniaa? Kokosimme sinua varten yleisimmät termit.

A

Asiakkuuden hallinta

Asiakkuudenhallintaa on mahdollista kuvata jatkuvana oppimisprosessina, jossa asiakkuuksien tarpeisiin paremmin vastaamalla päästään parempaan asiakaskannattavuuteen ja tätä kautta suurempaan asiakkuuksien kokonaisarvoon.

Advertoriaalit

Advertoriaalit ovat toimitettuja maksettuja liitteitä useimmiten aikakauslehdissä. Advertoriaali voi olla joko varta vasten lehden mukana jaettavaksi suunniteltu kokonaisuus, tai  asiakas- tai muu sidosryhmälehti, jolle saadaan lisäjakelua lehden välissä. Advertoriaalista käytetään joskus myös nimitystä ilmoitusliite.

Ambient

Ambientilla tarkoitetaan mainosvälineitä, jotka eivät ole varsinaisia medioita, ja jotka usein hätkähdyttävät ja herättävät huomiota erikoisuudellaan. Ambientia käytetään usein kaupunkien keskustoissa tai muissa ulkotiloissa, joissa tavoitetaan paljon ihmisiä kerralla julkisessa tilassa.

 

B

Below-the-line

Below-the-line-toimenpiteiksi kutsutaan markkinointitoimenpiteitä, joissa ei käytetä erityistä mediavälinettä. Joskus puhutaan myös myynninedistämisestä tai promootiosta.

Boomer

Tulee sanasta baby boomer, ja tarkoittaa tietyn ikäluokan ihmisiä (55v-73v). Boomerit ovat tunnettuja siitä, että he valittavat paljon nykynuorista ja nykyteknologiasta. Millennialit ja Zoomerit/Gen Z:laiset monesti vastaavat takaisin boomereitten valitukseen ”ok boomer”

Brändistrategia

Brändistrategia on keskeinen osa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Se määrittelee brändin roolin osana yrityksen strategiaa: brändin ominaisuudet, arvot, persoonallisuuden sekä identiteetin.
Brändissä kirkastuu se mitä yritys lupaa asiakkailleen.

Brändistrategiassa on kysymys asiakkaan uskollisuuden voittamisesta ja keinovalikoimasta, jolla tämä uskollisuus saavutetaan. Brändin tärkein tehtävä on rakentaa asiakasuskollisuutta – lisätä luottamusta brändin tarjoamaan kokemukseen.

C

Chapeau

Voit huikata hienosti suoriutuneelle markkinointi- tai viestintäkonsultille ”chapeau”, kun haluat nostaa hattua hyvin suoritetusta työstä. Chapeau on ranskaa ja tarkoittaa hattua.

D

Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi on kaikki digitaalisessa kanavassa eli internetissä tai sen kautta tehty markkinointi.

 

E

Esitteet ja painotuotteet

Esite on markkinointiviestinnän väline, pitkäikäinen ja säilytettävä, käsin kosketeltava näyte siitä mitä yritys, palvelu tai tuote on ja mitä arvoja se edustaa ja mitä osaamista se tarjoaa. Painotuote antaa sekä sanallista että visuaalista tietoa ja tunnetta.

 

H

Hakukonemarkkinointi

Hakukonemarkkinoinnilla tarkoitetaan sitä, että yritys tai sen tuote/palvelu löytyy helposti hakukoneiden avulla. Hakuoneiden hyödyntämisessä markkinoinnin työkaluna tärkein on analytiikka: tulosten ja oppien systemaattinen kerääminen, mittaaminen ja seuraaminen. Hyvin toimiva hakusanamarkkinointi vaatii jatkuvaa seurantaa, optimointia ja huolenpitoa.

 

J

Jonnet

Termi ”jonne” on haukunta- ja leimantatermi, jolla on itsessään negatiivinen kaiku. Termin alkuperä on suomalaisen Kuvalauta-sivuston käyttäjien kokemassa ylemmyydentunteessa myöskin suomalaisen Jonneweb-sivuston käyttäjiin. Termiä voidaan käyttää monessa eri yhteydessä, mutta alkuperästään johtuen sitä käytetään eniten kuvaamaan tietynlaisia nuoria tai lapsia, lähinnä negatiivisessa mielessä. ”Jonnet ei muista.”

 

K

Kriisiviestintä

Kriisiviestinnän tavoitteena on suojella yrityksen mainetta ja turvata liiketoiminnan jatkuvuus kriisin aikana ja sen jälkeen niin hyvin kuin mahdollista.

 

M

Markkinointistrategia

Markkinointistrategia on yrityksen liiketoimintastrategian yksi ilmentymä. Markkinointi on ajattelutapa, joka on osa kaikkia organisaation perusprosesseja. Markkinointistrategiassa määritellään millä alalla toimimme, ketkä ovat kilpailijoitamme, mitkä ovat todelliset, sidosryhmiemme kokemat kilpailuetumme.

Mainonta

Mainonta on maksettua ja tavoitteellista viestintää, jolla pyritään vaikuttamaan ihmisjoukon osto- tai kulutuskäyttäytymiseen.

Mediasuunnittelu

Mediasuunnitteluntehtävänä on löytää punainen lanka miten, missä, milloin ja mihin hintaan tavoitetaan ihmisiä hyvän tuloksen saavuttamiseksi. Mediasuunnittelun tehtävänä on piirtää kartta millä päästään perille markkinoinnin tavoitteisiin.

Mediastrategia

Mediastrategian tavoitteena on varmistaa, että markkinoija saa parhaan tuoton panostukselleen.
Mediastrategian lähtökohtana ovat yrityksen liiketoiminnan tavoitteet ja siitä johdetut markkinointiviestinnän tavoitteet.  Kohderyhmien syvällinen tunteminen on keskeinen asia, jotta tiedetään, missä kanavissa heidät voidaan tavoittaa.

Mediasuhteet

Mediasuhteiden hoitamisella tarkoitetaan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista yhteistyötä median ja sen palveluksessa olevien toimittajien kanssa. Tavoitteena on rakentaa molemminpuolinen luottamus.

Megatrendi

yleinen kehitysuunta tai laaja muutosten kaari, joka tapahtuu maailmanlaajuisesti. Megatrendi on makrotason ilmiö, jolla odotetaan olevan suuria ja pitkäaikaisia vaikutuksia yhteiskunnassa.

Messut

Messut on erityinen tapahtuma, jonka tavoitteisiin kuuluu operatiivisia myyntitavoitteita. Messuilla asiakkailla mahdollisuus tavata useita tavaran- tai palveluntoimittajia.

Mobiilimarkkinointi

Mobiilimarkkinointi on kaikissa liikkuvissa kanavaissa: matkapuhelimessa, tableteissa, toteutettua markkinointia. Mobiilimarkkinoinnissa kaikki sisältö luodaan siten, että se on luettavissa ja katsottavissa myös näissä välineissä.

Myymälä- ja jakelutiemarkkinointi

Merkittävä osa kuluttajan ostopäätöksistä syntyy vasta myymälässä. Myymälästä puhutaan myymälämediana ja kaikki myymälässä tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuva markkinointi on myymälämarkkinointia.

Myymälä- ja jakelutiemarkkinointiin luetaan myös kupongit ja kaikki muu materiaali, joka liittyy kuluttajan ja ostopisteen väliseen asiointiin.

 

S

Sijoittajaviestintä

Sijoittajaviestintä on yrityksen ja sijoittajayhteisön välistä yritystä ja sen toimintaympäristöä käsittelevää viestintää. Sen tavoitteena on tuottaa täsmällistä ja ajan tasalla olevaa tietoa yhtiön liiketoiminnasta ja taloudellisesta kehityksestä sekä tukea yrityksen osakkeen arvonkehitystä ja likviditeettiä.

Sijoittajaviestinnän tavoitteena on, että sijoittajat ja myös yhtiön muut sidosryhmät ymmärtävät yrityksen arvon ja sen muodostumiseen vaikuttavat tekijät.  Lisäksi yhtiön sijoittajaviestinnän päämääränä on luodata markkinoiden odotuksia ja käsityksiä yhtiöstä.

Sisäinen viestintä

Sisäinen viestintä on yksi yritysjohdon tärkeimmistä tehtävistä. Sen tärkein tavoite on saada liiketoimintastrategia toteutumaan arjessa. Sisäinen viestintä on strateginen asia.

Sponsorointi

Sponsorointi on näkyvyyden ostamista urheiluun, kulttuuriin tai vapaaehtoistoimintaan liittyvästä kanavasta. Yritys voi ostaa esimerkiksi logolleen paikan urheilijan kilpa-asusta, mainospaikan urheilu- tai kulttuuritapahtumasta tai kokonaisen tapahtuman kaiken näkyvyyden. Sponsoroinnin tavoitteena on liittää urheilijaan tai tapahtumaan liittyvä positiivinen mielikuva sponsoroijaan.

Strateginen suunnittelu

Markkinoinnin ja viestinnän palvelujen käyttö edellyttää markkinointi- ja viestintästrategiaa, joka on osa liiketoimintastrategiaa. Markkinointi- ja viestintästrategia kertoo, kuinka liiketoimintastrategiaa toteutetaan markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Strategiavaiheeseen kuuluu peruslupausten, ydinviestien ja kohderyhmien määritteleminen, markkinointi- tai viestintämixin suunnitteleminen.

Suoramarkkinointi

Suoramarkkinointi on mainostamista ilman erillistä mediavälinettä. Merkittävä osa suoramarkkinoinnista on digitaalista.

 

T

Tapahtumamarkkinointi

Tapahtumamarkkinointi pyrkii vaikuttamaan kohderyhmäänsä tapahtuman keinoin. Tapahtumia voi olla esimerkiksi henkilöstölle, omistajille, asiakkaille, jakelijoille, mahdollisille uusille asiakkaille jne. Tapahtumien vahvuuksia markkinointikeinoina ovat mahdollisuus hallita ja suunnitella kohderyhmän kohtaaminen hyvin pitkälle sekä elämyksellisyys.

Tuotesijoittelu

Tuotesijoittelulla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun sijoittamista osaksi mediasisältöä niin, että se istuu sisällön kokonaisuuteen osana artikkelia, tv-ohjelmaa, elokuvaa tai tietokonepeliä. Tuotteen sijasta myös sen logo tai mainos voi olla tuotesijoiteltavana.

Tuoteviestintä

Tuoteviestinnällä pyritään saamaan tuotteille toimituksellista medianäkyvyyttä.

 

V

Vaikuttajaviestintä

Vaikuttajaviestinnällä pyritään vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon siten, että omat tavoitteet toteutuvat. Sen kohderyhmiä ovat poliittiset päättäjät, virkamiehet. poliittiset avustajat ja vaikuttajat.

Viestintä

Viestinnällä tarkoitetaan yritys- ja yhteisöviestintää: niiden toimien kokonaisuutta, joilla yritys ja yhteisö viestii tavoitteistaan ja toiminnastaan sidosryhmilleen.

Viestintästrategia

Viestintästrategian pohjautuu liiketoimintastrategiaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin. Viestintästrategiassa määritellään. kuinka liiketoimintastrategiaa toteutetaan viestinnän keinoin.  punaisena lankana organisaation viestinnälle.

Viestintästrategiassa määritellään organisaation viestinnän nykytila ja lähtökohdat, viestinnän Viestintästrategiassa määritellään organisaation viestinnän nykytila ja lähtökohdat, viestinnän resurssit, strategiset valinnat, päätavoitteet sekä se, mitä viestintästrategia tarkoittaa toiminnallisesti.