Yhdistyksen säännöt

1 § NIMI

Yhdistyksen nimi on Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Liiton epävirallinen ruotsinkielinen nimi on Marknadsföring-, teknologi och kreativitet förbund MTL ja epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Association of Marketing, Technology and Creativity.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, mutta kokouksissa ja toiminnassa voidaan käyttää muitakin kieliä.

2 § TARKOITUS

Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin ja viestintään erikoistuneiden yritysten ja yhteisöjen liitto.

Liiton tarkoituksena on markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijapalveluiden yleisten toimintaedellytysten edistäminen, alan yleisten yhteisten etujen edistäminen, asiantuntijapalveluiden tason ja arvostuksen kohottaminen alan yhteistoiminnan avulla, suhteiden hoitaminen viranomaisiin, poliittisiin päättäjiin, järjestöihin, medioihin ja markkinoijiin, korkeakouluihin, oppilaitoksiin ja alan kouluttajiin sekä tarvittaessa työmarkkinaedustajana toimiminen jäsentensä työsuhdeasioissa. Liitto voi tätä tarkoitusta varten myös ryhtyä yhteistoimintaan kotimaisten ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa sekä liittyä näihin jäseneksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa edunvalvontaa, tutkimus- ja tilastointi-, kokous-, tiedotus-, julkaisu-, neuvonta- ja koulutustoimintaa, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja sekä ottaa tarvittaessa osaa työehtosopimusneuvotteluihin jäsentensä edustajana.

3 § JÄSENYYS

Liittoon kuuluu varsinaisia, vaikuttaja- ja kunniajäseniä.

Liiton varsinaiseksi jäseneksi ja vaikuttajajäseneksi ottamisesta päättää kirjallisesta hakemuksesta liiton hallitus.

Varsinaisena jäsenenä voi olla markkinointialan asiantuntijapalveluun erikoistunut oikeuskelpoinen yhtiö, joka on vakavarainen, ja jonka johto on alalla tunnetusti luotettava sekä perusteellisen alan kokemuksen ja hyvän ammattitaidon omaava.

Vaikuttajajäsenenä voi olla markkinointialan asiantuntijapalveluun erikoistunut oikeuskelpoinen yhtiö, joka on vakavarainen, jonka johto on alalla tunnetusti luotettava ja ammattitaitoinen.

Varsinaisella jäsenellä on äänivalta liiton kokouksissa ja oikeus ottaa osaa liiton tilaisuuksiin. Vaikuttajajäsenellä ei ole äänivaltaa liiton kokouksissa. Vaikuttajajäsenellä on kuitenkin läsnäolo- ja puheoikeus liiton kokouksissa.

Liiton kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi luonnollisen henkilön, joka kuuluu tai on kuulunut johonkin liiton jäsenyritykseen, ja on tässä toiminnassaan erityisen ansioitunut liiton alaan kuuluvassa toiminnassa.

4 § JÄSENMAKSU

Varsinaisilta ja vaikuttajajäseniltä perittävän vuotuisten jäsenmaksujen suuruus määrätään liittokokouksessa koskemaan kokousta seuraavaa kalenterivuotta.

Uuden varsinaisen jäsenen on suoritettava liittymismaksu sekä jäsenmaksu niiltä täysiltä kuukausilta, jotka se on kuulunut liittoon. Jäsen on äänioikeutettu suoritettuaan liittymismaksun ja ennen kokousta erääntyneet jäsenmaksunsa.

Varsinaisille ja vaikuttajajäsenille voidaan määrätä erisuuruinen jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruus määräytyy yhtiön liikevaihdon, myyntikatteen tai muun vastaavan mitattavissa olevan yhtiön kokoa osoittavan luvun perusteella. Lisäksi varsinaisilta jäseniltä voidaan periä kiinteä jäsenmaksun perusosa.

Kunniajäsen ei ole velvollinen suorittamaan liitolle jäsenmaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta liiton kokouksissa.

5 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Halutessaan erota liiton jäsenyydestä on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti liiton hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Eroaminen katsotaan tapahtuvaksi ja jäsenyys oikeuksineen ja velvollisuuksineen liitossa lakkaa sen tammi- tai heinäkuun ensimmäisenä päivänä, joka ensiksi seuraa kuuden (6) kuukauden kuluttua eroilmoituksen tekemisestä. Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan eroamis- tai erottamishetkeen mennessä kertyneet tai erääntyneet jäsenmaksunsa eroamisvuodelta.

Jos liiton jäsen on rikkonut liiton sääntöjä, toiminut vastoin liiton vahvistamia ja jäsenille tiedoksi saatettuja eettisiä periaatteita tai ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä tai velvollisuuksia, liiton hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen kokouksessa läsnä olevista jäsenistä erottamista kannattaa. Päätöksestä on ilmoitettava erotettavalle jäsenelle kirjallisesti.

Erotettu voi kirjallisesti valittaa erottamispäätöksestä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Liiton seuraava kokous käsittelee erottamista koskevan valituksen. Mikäli kirjallista valitusta hallitukselle ei esitetä mainitun ajan kuluessa, tulee päätös erottamisesta voimaan heti sanotun määräajan päätyttyä. Muutoin erottaminen tulee voimaan siitä päivästä lukien, jona valituskirjeen käsittelevä liiton kokous on käsitellyt valituksen ja vahvistanut erottamispäätöksen.

Jäsen, joka on muistutuksista huolimatta yhden (1) vuoden ajan laiminlyönyt jäsenmaksujensa suorittamisen, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi liiton jäsenyydestä.

Jäsenten aikaisemmin saavuttamat jäsenoikeudet säilyvät.

6 § KOKOUS

Liitolla on kaksi varsinaista liittokokousta. Kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja sen valitsemassa paikassa. Lisäksi voidaan pitää liiton ylimääräinen kokous, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii, tai jos se muutoin on lain mukaan pidettävä.

Kevään liittokokouksessa käsiteltävät asiat

 • vahvistetaan kokouksen esityslista
 • esitetään ja hyväksytään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edellisenä vuonna
 • esitetään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syksyn liittokokouksessa käsiteltävät asiat

 • vahvistetaan kokouksen esityslista
 •  vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään liitolle suoritettavista seuraavan kalenterivuoden liittymis- ja jäsenmaksuista
 • kuullaan vaalivaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenistä
 •  valitaan hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen jäsenistä
 • valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 § KOKOUSKUTSU

Kutsu liittokokoukseen on toimitettava jäsenille kirjallisesti postitse tai sähköpostilla jäsenen jäsenluettelosta ilmenevään osoitteeseen vähintään neljätoista (14) päivää ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

8 § ÄÄNESTÄMINEN

Liiton kokouksissa kunkin varsinaisen jäsenen äänimäärä perustuu jäsenmaksun suuruuteen. Jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä on vähintään yksi ääni. Varsinaisen jäsenen kyseisen kalenterivuoden jäsenmaksun ylittäessä 1.000 (tuhat) euroa, kyseinen jäsen saa yhden lisä-äänen jokaista uutta alkavaa tuhatta euroa kohden. Kokouksissa päätösvaltaa käyttävät läsnä olevat äänivaltaiset liiton varsinaiset jäsenet ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi 15 §:ssä ja 16 §:ssä mainituissa tapauksissa.

Äänestys on avoin, ellei joku paikalla olevista äänivaltaisista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaali on toimitettava umpilipuin, jos joku paikalla oleva äänivaltainen jäsen sitä vaatii.

Liiton kokouksessa voi äänivaltainen jäsen edustaa valtakirjalla yhtä muuta äänivaltaista jäsentä. Rajoitus edustaa toista yhtiötä ei koske osakeyhtiölain mukaiseen samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä.

9 § HALLITUS

Liiton asioita hoitaa ja toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu 9-12 yhdistyksen kokouksen kolmen vuoden kaudeksi valitsemaa hallituksen varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen valitaan kolmen vuoden kaudeksi kolme varajäsentä, joilla on aina kokouksissa läsnäolo-oikeus. Hallituksen toimikausi alkaa syksyn liittokokousta seuraavan kalenterivuoden alusta ja päättyy kyseisen vuoden lopussa. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja muodostavat tarvittaessa hallituksen työvaliokunnan. Liiton toimitusjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo-oikeus ja puhevalta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa, jossa ratkaisee arpa.

Hallituksen tehtävänä on

 1. huolehtia liiton hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä,
 2. käsitellä jäsenanomukset sekä jäsenten erottamiset,
 3.  valmistella liiton kokouksissa käsiteltävät asiat,
 4. tehdä liittokokoukselle ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 5. nimetä liiton edustajat tarpeellisiksi katsomiinsa yhteisöihin,
 6. ottaa ja erottaa liiton toimitusjohtaja ja
 7. esittää liittokokoukselle mahdollisia kunniajäseniä.

Hallitus voi päättää liiton budjetin määräämissä rajoissa muun kuin yhdistyksen merkittävän omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN TOIMIKAUSI JA KELPOISUUSEHDOT

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vaaleja seuraavan kalenterivuoden alusta. Jos yksi hallituksen jäsen eroaa toimikauden aikana, ensimmäinen varajäsen siirtyy jäljellä olevaksi toimikaudeksi hänen tilalleen. Jos toinen hallituksen jäsen eroaa, siirtyy toinen varajäsen hänen tilalleen, ja jos kolmas hallituksen jäsen eroaa, siirtyy kolmas varajäsen hänen tilalleen vastaavalla periaatteella. Liiton kokous valitsee tarvittaessa uudet hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Hallituksen yhdeksästä varsinaisesta jäsenestä on kolme aina vuosittain erovuorossa.

Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle katsotaan tulleen valituksi ne kolme henkilöä, jotka ovat saaneet vaalissa eniten ääniä.

Erovuoroinen hallituksen jäsen voidaan rajoituksetta valita uudelleen hallituksen jäseneksi.

Hallituksen puheenjohtajaksi ja varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita ja sellaisena voi toimia vain henkilö, joka on liiton varsinaisen jäsenen palveluksessa tai liiton varsinaisen jäsenen emoyhtiön palveluksessa.

11 § TYÖVALIOKUNTA, VAALIVALIOKUNTA JA ASIANTUNTIJAJÄSENET

Hallitus voi käyttää työvaliokuntaa, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja, valmistelemaan liiton hallitukselle esiteltäviä asioita sekä hoitamaan hallituksen sille antamia juoksevia tehtäviä. Hallitus voi käyttää apunaan myös asiantuntijajäseniä valmistelemaan liiton hallitukselle esiteltäviä asioita tai hoitamaan hallituksen osoittamia erityisiä tehtäviä. Asiantuntijajäseninä voivat toimia liiton eri liiketoiminta-alueita edustavat henkilöt.

Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai jäsenistönsä piiristä vaalivaliokunnan, johon tulee kuulua kutakin liiton liiketoimintaryhmää edustava henkilö. Vaalivaliokunnan tulee antaa hallituksen jäsenten valintaa koskeva ehdotuksensa ennen liittokokousta. Ehdotus ei kuitenkaan sido liittokokousta.

12 § TOIMITUSJOHTAJA

Liiton toimistoa johtaa toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee toimeensa. Toimitusjohtajan tehtävänä on

 1. johtaa näiden sääntöjen sekä liittokokouksen ja hallituksen päätösten mukaisesti liiton toimintaa sekä suorittaa siitä aiheutuvat toimenpiteet,
 2. hoitaa näiden sääntöjen sekä tehtyjen päätösten mukaisesti liiton taloutta,
 3. palkata toimiston henkilökunta, päättää heidän työsopimustensa ehdoista ja tarvittaessa päättää heidän työsuhteensa.
 4. Toimitusjohtajan palkkiosta päättää hallitus.

13 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin. Hallitus voi määrätä henkilön yksin kirjoittamaan liiton nimen.

14 § TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS

Liiton tilikausi on kalenterivuosi, se alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy saman vuoden joulukuun 31.päivänä. Edellisen vuoden tilit ja niihin kuuluvat tositteet sekä muut tarpeelliset asiakirjat on annettava viimeistään helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on viimeistään maaliskuun 31. päivään mennessä suoritettava tehtävänsä ja annettava hallitukselle kirjallinen tilintarkastuskertomus.

Tilinpäätös on tilintarkastuskertomuksineen toimitettava jäsenille liittokokouskutsun liitteenä.

Liitolla on oltava yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä liiton kokouksessa, ja sen tulee saada tuekseen kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16 § LIITON PURKAMINEN

Liiton purkamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen, vähintään kuukauden väliajoin pidetyn kokouksen yhtäpitävät päätökset. Päätös on tehtävä kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava johonkin liiton tartarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen, jonka tässä pykälässä mainittu jälkimmäinen kokous päättää.