Finnish Comms Awards -kilpailussa on kaksi pääsarjaa, joista kummassakin useampi kategoria. Löydät lyhyet kuvaukset sivuiltamme.  Tarkista esimerkkien avulla mihin kategoriaan osallistua.

Ilmoittaudu mukaan

Vuoden ajatusjohtaja

Ajatusjohtaja on menestyksellisesti saanut ajatuksilleen julkisuutta ja esiintynyt organisaationsa edustajana julkisuudessa. Hän on ansainnut paikkansa henkilönä, jota media ja yleisö kuuntelevat. Tässä kategoriassa palkitaan ajatusjohtajan lisäksi hänen tukijoukkonsa. Vuoden ajatusjohtajan tulee olla vaikuttanut erityisesti vuoden 2019 aikana. Palkittavan ajatusjohtajan valitsevat viestintätoimistojen edustajista koottu raati.

Vuoden viestintätoimisto

Vuoden viestintätoimisto on osoittanut esimerkillisyyttä henkilöstö- ja asiakaskokemuksessa, asiakastyön tuloksellisuudessa, oman liiketoiminnan kehittämisessä, vaikuttavuudessa sekä viestintäalan maineen ja toimintaedellytysten edistämisessä. Palkittavan viestintätoimiston valitsevat viestintätoimistojen edustajista koottu raati vertaisarvioinnilla. 

Vuoden viestintäkonsultti

Vuoden viestintäkonsultti on omalla ammattiosaamisellaan tuottanut poikkeuksellista lisäarvoa useille asiakkaille ja omalle organisaatiolleen viestintätoimistossa. Palkittavan henkilön valitsevat viestintätoimistojen edustajista koottu raati vertaisarvioinnilla.

Vuoden viestintätyö

Kilpailun kategoriavoittajista valitaan paras voittaja. Valinnan suorittavat kategoriatuomareista valitut edustajat, yksi tuomari kustakin kategoriasta (ei-jäävit). Valinta suoritetaan tuomarointipäivän päätteeksi, kun kaikki kategoriavoittajat on valittu.

Vuoden pitchaaja

Vuoden pitchaaja on viestintäammattilainen, jolla on kyky ja taito esittää asiansa yleisölleen kiinnostavasti ja vaikuttavasti. Tuomaristo valitsee vuoden pitchaajan kuultujen kilpailutöiden esitysten perusteella tuomarointipäivän päätteeksi. 

Toimialakohtainen viestintätyö

Teknologia

Kategoriassa palkitaan työ, jossa pitkäjänteisellä ja tuloksellisella viestintätyöllä on edistetty teknologia-alan yritysten ja organisaatioiden liiketoimintaa ja/tai teknologialähtöisten haasteiden ratkaisemista vaikuttavan viestinnän keinoin. Työtä arvioidaan työn laajuuden perusteella suhteessa tuloksiin ja asiakaskokemukseen. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työn tulee olla jatkunut vuoden 2019 aikana.

Lifestyle, terveys ja hyvinvointi

Kategoriassa palkitaan työ, jossa pitkäjänteisellä ja tuloksellisella viestintätyöllä on edistetty lifestyle-, terveys- ja hyvinvointialan yritysten ja organisaatioiden liiketoimintaa ja/tai terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtyä pitkäjänteistä ja tuloksellista viestintätyötä. Työtä arvioidaan työn laajuuden perusteella suhteessa tuloksiin ja asiakaskokemukseen. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työn tulee olla jatkunut vuoden 2019 aikana.

Julkishallinto ja järjestöt

Kategoriassa palkitaan työ, jossa pitkäjänteisellä ja tuloksellisella viestintätyöllä on edistetty julkishallinnon tai järjestöjen toimintaa, hankkeita tai vaikuttamistavoitteita. Työtä arvioidaan työn laajuuden perusteella suhteessa tuloksiin ja asiakaskokemukseen. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työn tulee olla jatkunut vuoden 2019 aikana. 

Kauppa ja palvelut

Kategoriassa palkitaan työ, jossa pitkäjänteisellä ja tuloksellisella viestintätyöllä on edistetty kaupan- ja/tai palvelualojen yritysten tai organisaatioiden liiketoimintaa, tuotteiden tai palvelujen tunnettuutta, hyväksyntää, myyntiä tai käyttöä. Työtä arvioidaan työn laajuuden perusteella suhteessa tuloksiin ja asiakaskokemukseen. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työn tulee olla jatkunut vuoden 2019 aikana. 

Teollisuus ja rakentaminen

Kategoriassa palkitaan työ, jossa pitkäjänteisellä ja tuloksellisella viestintätyöllä on edistetty teollisuus- ja/tai rakennusalan yritysten tai organisaatioiden liiketoimintaa, tuotteiden ja/tai palvelujen tunnettuutta, hyväksyntää, myyntiä tai käyttöä. Työtä arvioidaan työn laajuuden perusteella suhteessa tuloksiin ja asiakaskokemukseen. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työn tulee olla jatkunut vuoden 2019 aikana.

Liikenne ja logistiikka

Kategoriassa palkitaan työ, jossa pitkäjänteisellä ja tuloksellisella viestintätyöllä on edistetty liikenteen ja/tai logistiikan alan yritysten tai organisaatioiden liiketoimintaa, tuotteiden ja/tai palvelujen tunnettuutta, hyväksyntää, myyntiä tai käyttöä. Työtä arvioidaan työn laajuuden perusteella suhteessa tuloksiin ja asiakaskokemukseen. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työn tulee olla jatkunut vuoden 2019 aikana.

Viestintätyö

Strateginen viestintäkonsultointi

Kategoriassa palkitaan työ, jossa näkyy strategisen viestintäkonsultoinnin rooli, merkitys ja arvo liiketoimintastrategian narratiivin luomisessa ja jalkauttamisessa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Työn arviointikriteerinä on ensisijaisesti asiakkaan lausunto toimiston työn koetusta laadusta (asiakaskokemus), vaikuttavuudesta (tuloksellisuus) ja strategisesta merkityksestä (arvo strategian toteutumisessa). Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työn tulee olla jatkunut vuoden 2019 aikana.

Yritys/organisaatioviestintä 

Kategoriassa palkitaan yrityksen tai organisaation tuloksellista ja vaikuttavaa viestintätyötä, jolla on edistetty liiketoimintaa, rakennettu mainetta, parannettu työnantajamielikuvaa ja/tai muuten vaikutettu viestinnän eri keinoin organisaation sidosryhmiin. Työtä arvioidaan suhteessa tavoitteisiin, tuloksiin ja asiakaskokemukseen. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työn vaikuttavuus on pääosin tapahtunut vuoden 2019 aikana.

Talous- ja sijoittajaviestintä

Kategoriassa palkitaan yrityksen tai organisaation tuloksellista ja/tai vaikuttavaa viestintätyötä, jossa talous- ja sijoittajaviestinnän keinoin on parannettu yrityksen/organisaation toimintaedellytyksiä ja vaikuttavuutta suhteessa sijoittajiin, rahoittajiin, analyytikoihin, työmarkkinoihin, julkiseen sektoriin tai toimialaan. Tämä kattaa mm. listautumisviestinnän, yrityskaupat, rahoituksen nostamisen, tulos- ja strategiajulkistukset ja joukkorahoituskampanjat. Työtä arvioidaan suhteessa tavoitteisiin, tuloksiin ja asiakaskokemukseen. Työn aloittamisen ajankohdalla ei ole merkitystä, mutta työn vaikuttavuus on pääosin tapahtunut vuoden 2019 aikana.

Vuoden tapahtuma, lanseeraus tai repäisy

Kategoriassa palkitaan lyhytkestoinen kampanja, jolla on saavutettu poikkeuksellisen hyviä ja mitattavia tuloksia. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota toimenpiteiden soveltuvuuteen, luovuuteen, toteutuksen vaikuttavuuteen ja tavoiteltujen tulosten saavuttamiseen asiakkaan ongelmaan/tavoitteisiin nähden. Erityistä arvoa annamme rohkeudelle kokeilla uusia keinoja ja kanavia. Työn tulee olla tehty vuoden 2019 aikana.

Ansaittu näkyvyys ja mediasuhteet

Kategoriassa palkitaan pääsääntöisesti ansaitun toimituksellisen median, sosiaalisen median ja/tai mediasuhteiden rakentamisen kautta saatua liiketoimintaa tukevaa ansaittua näkyvyyttä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota näkyvyyteen ja vaikuttavuuteen tavoitelluissa kohderyhmissä. Työn tulee olla tehty pääosin vuoden 2019 aikana.

Kriisi- ja poikkeustilaviestintä

Kategoriassa palkitaan yrityksen tai organisaation onnistunutta kriisi- ja poikkeustilaviestintään liittyvää konsultointia, viestintää ja/tai kriisinhallintaa. Arvioinnissa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota asiakaskokemukseen ja -arvioon viestintätoimiston avun merkityksellisyydestä kriisin tai poikkeustilan hoitamisessa, liiketoimintaan kohdistuneiden uhkien torjunnassa ja/tai organisaation toimintaedellytysten jatkumisessa. Työn tulee olla tehty pääosin vuoden 2019 aikana.

Pro Bono

Kategoriassa palkitaan viestintätoimiston ammatillista työtä, joka on tehty pro bono (yleisen hyvän vuoksi) eli ilman taloudellista korvausta joko toiselle organisaatiolle tai toimiston omana aloitteena yhteiskunnallisesti tai globaalisti merkittävän asian edistämiseksi. Arviointikriteerinä on kampanjan vaikuttavuus tavoitellun tuloksen tai muutoksen edistämisessä. Työn tulee olla tehty pääosin vuoden 2019 aikana.

Vastuullisuusviestintä

Kategoriassa palkitaan vastuullisuusviestinnän onnistunutta konsultointia ja/tai tuloksellista toteutusta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota organisaation vastuullisuusviestinnän erottuvuuteen, vaikuttavuuteen ja asiakaskokemukseen. Työn tulee olla tehty pääosin vuoden 2019 aikana.

 Hyväntekeväisyysjärjestöt / Vuoden varainhankintateko

Vuoden varainhankintateko

Vuoden varainhankintateko -palkinto jaetaan onnistuneesta ja tuloksellisesta varainhankintakampanjanjasta. Työt arvioi VALA ry:n valitsema tuomaristo.