Finnish Comms Awards

Finnish communication awards

Finnish Comms Awards - uusi nimi, uusi tavoite

Kilpailun ydin muuttuu ja kilpailussa tapahtuu iso muutos ajattelussa ja palkinnoissa. Finnish Comms Awards ei ole toimiston, ei asiakkaan, vaan se on yhteistyön kilpailu, jossa palkitaan toimisto ja asiakas. Olennaista on näkökulman vaihto: asiakkaan tavoitteiden tukeminen vaikuttavalla viestintäosaamisella tai haasteen ja ongelman ratkaiseminen yhdessä. Tavoitteena on viestintäyhteistyökumppanin kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen ja arvon tunnistaminen ja tunnustaminen liiketoiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on tuoda monipuolisesti esiin viestintätoimistojen ja asiakkaiden yhteistyötä ja sen vaikuttavuutta strategisen konsultoinnin, organisaatioviestinnän, pitkäjänteisen viestintäyhteistyön, mediaviestinnän sekä tempauksien ja kampanjoiden avulla.

Tavoitteena on innostaa asiakkaita yhteiseen tekemiseen, tuloksellisuuteen, julkisten referenssien saamiseen ja yhteiseen näkymiseen. Palkitut asiakkaat puhuvat mielellään onnistumisestaan, jolloin asiakkaista tulee merkittävä toimija viestintätoimistojen lisäarvon markkinoinnissa.

Korostamme viestintätoimistojen kanssa tehtävän työn erityisyyttä: onnistunut viestintätyö tehdään yhdessä ja se on pitkäjänteistä ja usein kokonaisvaltaista. Palkitsemisen kannalta ei ole väliä keneltä idea tuli ja kuka juoksi viimeisen metrin. Olennaista palkitsemisessa on korostaa onnistuneessa työssä tarvittavaa yhteistyötä, erilaisia rooleja ja antaa tunnustus koko joukkueelle. Erityistä arvoa annamme pitkäjänteiselle ja laadukkaalle yhteistyölle. Asiakkaan nimi ja osallisuus työssä näkyvät yhtä vahvasti kuin toimiston työ. Kantava palkitsemiskriteeri on joukkueen yhteinen onnistuminen, ei toimiston erityinen onnistuminen ja rooli. Tunnistamme, että kilpailulla on ohjaava vaikutus. Siirrymme pois palkitsemasta viestinnän keinoja kohti asiakkaan haasteiden ja ongelmien ratkaisua. Avainsana on yhteistyö.

Kilpailun säännöt ja osallistumisohjeet

Miksi tällainen kilpailu?
Tavoitteena on tuoda monipuolisesti esiin viestintätoimistojen ja asiakkaiden yhteistyötä ja sen vaikuttavuutta.

Kilpailutyöt ja niiden arviointi

1. vaihe: kirjallinen materiaali 10.4. mennessä

• finalistit valitaan kirjallisen materiaalin pohjalta, pituus max 2 A4
• arviointi kategorioittain -> jokainen työ arvostellaan erikseen niissä kategorioissa, joihin se on ilmoitettu
• jokainen työ kirjoitetaan erikseen kuhunkin kategoriaan
• arvostelussa huomioidaan työn sopivuus kategoriaan
• asiakaskilpailutyöt kirjoitetaan nimettöminä, ei toimistojen tunnisteita, asiakkaan nimi näkyy
HUOMIO: mikäli työtä ei pystytä esittämään ilman toimiston ja henkilöiden nimeämistä, asiasta on tehtävä merkintä ja perustelu työn alkuun.
• tuomaristo antaa lyhyen perustelun jokaiselle kilpailutyölle
Ansiokasta: työssä on kiteytetty hyvin liiketoiminnan ongelma ja sen viestinnällinen ratkaisu. Parannettavaa: tulosten arviointi on keskeneräinen/tulokset hyvät, mutta eivät vielä riitä palkitsemiseen

2. vaihe: esitys ja havaintomateriaali, tuomariston kysymykset

• pitchaus ja havaintomateriaali 5 min, kysymykset 5 min
• kategorioiden parhaiksi valitut 3-5 työtä kutsutaan pitchaamaan

Kategoriat

Strateginen viestintäkonsultointi
• Pitkäjänteistä liiketoimintastrategian viestinnällistä kiteyttämistä ja jalkauttamista yhteistyössä asiakkaan kanssa tai uuden liiketoimintastrategian strategisen narratiivin luomista ja jalkauttamista. Työn keskeisenä arviointikriteerinä on asiakkaan kuvaus työn koetusta laadusta ja strategisesta merkityksestä.  Tällä tavoitellaan asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden kehittävää sanoittamista.

Yritys/organisaatioviestintä
• Yrityksen maineen rakentamista, työnantajaviestintää, sisäistä viestintää. Arvioidaan työn laajuuden ja haastavuuden perusteella suhteessa tuloksiin ja asiakaskokemukseen ja -tyytyväisyyteen.

Talous- ja sijoittajaviestintä
• Talous- ja sijoittajaviestintää. Arvioidaan työn laajuuden ja haastavuuden suhteessa tuloksiin ja asiakaskokemukseen ja –tyytyväisyyteen.

Vuoden tapahtuma, lanseeraus tai repäisy
• Lyhytkestoinen kampanja, jolla on saavutettu poikkeuksellisia tuloksia. Arvioidaan toimenpiteen ja toteutuksen soveltuvuutta ja innovatiivisuutta sekä tuloksia asiakkaan ongelmaan/tavoitteisiin nähden. Erityistä arvoa annamme rohkeudelle kokeilla uutta: toiminta- ja menettelytavat sekä vaikuttamisen keinot.

Ansaittu näkyvyys
• Palkinnolla tunnustetaan erityisesti ansaitun median ja mediasuhteiden rakentamisen kautta saatua liiketoimintaa tukevaa näkyvyyttä ja luottamuspääomaa.

Not for profit
• Viestintätyö, joka on tehty yleishyödyllisen organisaation/kampanjan kanssa tai yleishyödyllisessä tarkoituksessa kokonaan tai osittain pro bono -työnä. Kaikki not for profit -viestintätyöt arvioidaan tässä kategoriassa. Muissa kategorioissa arvioidaan asiakkaan kaupallisesti tilaamaa ja maksamaa työtä.

Teknologia
• Teknologia-alan toimijoiden haasteisiin vastaaminen. Viestintätyötä arvioidaan työn laajuuden ja haastavuuden perusteella suhteessa tuloksiin sekä asiakaskokemukseen ja -tyytyväisyyteen.

Lifestyle, terveys ja hyvinvointi
• Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehty työ. Viestintätyötä arvioidaan työn laajuuden ja haastavuuden perusteella suhteessa tuloksiin sekä asiakaskokemukseen ja -tyytyväisyyteen.

Ympäristö
• Ympäristöalan sekä ympäristötietoisuuteen ja -käyttäytymiseen vaikuttanut työ. Viestintää arvioidaan työn laajuuden ja haastavuuden perusteella suhteessa tuloksiin sekä asiakaskokemukseen ja -tyytyväisyyteen.

Julkishallinto ja järjestöt
• Julkishallinnolle tai järjestöille tehtyä tuloksellista viestintätyötä. Viestintää arvioidaan työn laajuuden ja haastavuuden perusteella suhteessa tuloksiin sekä asiakaskokemukseen ja -tyytyväisyyteen.

Liikenne ja logistiikka
• Liikenteen ja logistiikan alalla tehty viestintä. Viestintää arvioidaan työn laajuuden ja haastavuuden perusteella suhteessa tuloksiin sekä asiakaskokemukseen ja -tyytyväisyyteen.

Kauppa
• Kategoriassa palkitaan kaupan alalla tehtyä viestintätyötä. Viestintää arvioidaan työn laajuuden ja haastavuuden perusteella suhteessa tuloksiin sekä asiakaskokemukseen ja -tyytyväisyyteen.

Teollisuus ja rakentaminen
• Kategoriassa palkitaan teollisuuden ja rakentamisen alalla tehtyä viestintätyötä. Viestintää arvioidaan työn laajuuden ja haastavuuden perusteella suhteessa tuloksiin sekä asiakas- kokemukseen ja -tyytyväisyyteen.

Palvelut
• Kategoriassa palkitaan palveluiden alalla tehtyä viestintää. Viestintää arvioidaan työn laajuuden ja haastavuuden perusteella suhteessa tuloksiin sekä asiakaskokemukseen ja -tyytyväisyyteen.

Arviointi Kategorioissa

Toimisto voi jättää saman työn arvioitavaksi useassa kategoriassa, mutta jokaiseen kategoriaan on tehtävä oma hakemus, jossa on otettu huomioon kategorian omat arviointikriteerit. Not for profit –työt arvioidaan ainoastaan Not for profit –kategoriassa. Niitä ei saa ilmoittaa asiakastyökategorioihin. Tuomaristolla on oikeus siirtää työ kategoriasta toiseen, mikäli työ sijoittuu toisessa kategoriassa paremmin.

Toimialakohtaiset kilpailutyöt

Toimialakohtaisissa kategorioissa kuvataan

• Asiakkaan lähtötilanne ja tavoitteet
• Strategia: kuinka hyvin asiakasymmärrys näkyy valitussa strategiassa, mitä asiakas tavoittelee ja miten strategia vastaa siihen
• Toteutus: miten strategia toteutettiin ja kuinka hyvin siinä onnistuttiin
• Tulokset: millaisia tavoitteita asetettiin ja kuinka hyvin ne saavutettiin
• Asiakasyhteistyö: miten ja millaisen menetelmin asiakkaan kanssa tehdään yhteistyötä, miten tavoitteiden toteutumista seurataan, lisäksi asiakkaan lausunto yhteistyöstä mukaan kilpailutyöhön

Henkilöpalkinnot, Vuoden viestintätyö

Vuoden spokesperson
Asiakas-spokesperson, joka on menestyksellisesti saanut julkisuutta ja esiintynyt organisaation edustajana mediassa ja julkisissa tilaisuuksissa. Ansainnut paikkansa vaikuttajana, jota media ja yleisö kuuntelevat.

Vuoden viestintäkonsultti
Viestintäkonsultti, joka on pitkäjänteisellä työllä tuottanut poikkeuksellista lisäarvoa useille asiakkaille ja omalle organisaatiolleen. Hakemukseen voi liittää videon tai muun liitetiedoston. 

Paras pitchaaja
Valitaan tuomariston kokouksessa pitchanneista henkilöistä paras. Valintakriteereitä ovat vakuuttavuus, selkeä argumentointi, asiakkaan toiminnan ymmärrys ja esiintymistaidot.

Vuoden viestintätyö
Valitaan kategorioiden voittajista. Valinnan suorittaa kategoriatuomareista valitut edustajat.

Vuoden viestintätoimisto

Toimisto, joka on osoittanut esimerkillisyyttä henkilöstö- ja asiakastyytyväisyydessä, asiakastyön tuloksellisuudessa, eettisyydessä, oman liiketoiminnan kehittämisessä sekä viestintäalan edistämisessä. Viestintätoimistoja edustavat tuomarit eivät osallistu valintaan. Päätuomarina viestintätoimiston edustaja kuitenkin valvoo, että valinta tehdään määriteltyjen kriteereiden ja oikeiden perustelujen mukaan. Päätuomari ei osallistu äänestykseen. Äänten mennessä tasan, asia ratkaistaan viime kädessä arvonnalla.

Tuomaristo ja tuomarointi

Tuomaristoon kuuluu 13 tuomaria, puheenjohtaja ja sihteeri, joka ohjeistaa ja valvoo tuomariston työskentelyä. Työ jaetaan 1.vaiheessa: kaikki tuomarit eivät arvioi kaikissa kategorioissa. Tuomaristossa on edustettuna eri toimialat ja eri sektorit. Lisäksi jääviydet huomioidaan ja tuomarin tulee tarvittaessa jäävätä itsensä. Vuoden 2018 kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimii Christina Forsgård.
Tuomarit pisteyttävät ja arvioivat 1. vaiheen kirjallisten esitysten perusteella työt ja 3-5 parasta/kategoria pääsee finalisteihin.
Tuomariston kokous järjestetään 24.5. Kokouksessa kuullaan pitchaukset ja valitaan voittajat.
Tuomarit pisteyttävät työt eri osa-alueilla kategoriaan määriteltyjen kriteereiden perusteella.
Kilpailutöiden pitää olla aloitettu 1.1.2014 jälkeen (pl strateginen yhteistyö, joka voinut alkaa aiemmin) ja oleellisen osan työstä tulee olla tehty vuoden 2016 ja/tai 2017 aikana.
Tuomaristolla on oikeus siirtää työ kategoriasta toiseen.

Ketkä tuomaroivat?

Vuoden 2018 kilpailun päätuomari on Netprofilen partner, Christina Forsgård. Tuomariston jäsenet ovat

Antti Isokangas viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Kotipizza
Heini Hirvonen toimitusjohtaja, Ahjo Communications
Eeva Kalli  toimitusjohtaja, Miltton Networks
Riina Kirmanen johtaja, Vaisala
Kaisa Lipponen viestintäjohtaja, Neste
Vilma Luoma-Aho professori, Jyväskylän yliopisto
Helena Marjaranta viestintäjohtaja, Metso
Mika Mäkinen  viestintäjohtaja, Sisäministeriö
Alexander Pihlainen varatoimitusjohtaja, Slush
Minna Pinola  viestintäjohtaja, Solita
Rasmus Roiha  toimitusjohtaja, Ohjelmistoyrittäjät ry
Heli Uusimaa  tuottaja, MTV
Katri Viippola  viestintäjohtaja, Varma

Kilpailun aikataulu

Kilpailun avaus 19.2.
Näin teet hyvän kilpailutyön 27.2. klo 8.30 – 10.00
Tuomariston briiffaus 27.3. klo 8.30 – 10.00
Töiden early bird deadline 10.4. deadline 12.4. klo 16.00
Tuomarointi, vaihe I  13.4. – 25.4.
Finalistit julkistetaan HUOM! Aikataulu muuttunut, julkistetaan 2.5.
Tuomarointipäivä, voittajien valinta 24.5.
Palkintojen jako ja gaalatilaisuus 14.6. klo 17.30 – 21.00

Palkinnot jaetaan sekä toimistolle että asiakkaalle. Myös finalistit saavat kunniakirjat.

Hinnat

Kategoria 520 €, MTL-jäsen 295 €
Extended dead line 620 € ,MTL-jäsen 395 €
toinen kategoria  260 € MTL-jäsen 150 €

Muut palkinnot  50 €/palkintohakemus
Vuoden spokesperson
Vuoden viestintäkonsultti
Vuoden viestintätyö
Vuoden viestintätoimisto

Ilmoita ja maksa kilpailutyösi tästä

Lisätietoa kilpailusta antaa Tarja Virmala tarja.virmala [at] mtl.fi

Lue tästä esitys aiheesta