Miten edistää myyntiä viestinnän keinoin?

Viestintä on perinteisimmillään pitkäjänteistä brändityötä ja suhdetoimintaa, mutta myös tehokas keino vauhdittaa myyntitavoitteiden täyttymistä.

Näillä viidellä askeleella tuot viestintääsi tehokkuutta ja tavoitteita sekä hyödynnät digitaalisen viestinnän eri keinoja tuloksellisesti.

Tavoitteet ja visio kristallinkirkkaiksi

Selkeä visio ja tavoitteet ovat avain tulokselliseen viestintään.

Mieti, mitkä ovat keskeisimmät viestit, joita haluat brändisi kautta välittää – ne löytyvät todennäköisesti yrityksen arvojen ja ydintoiminnan pohjalta. Sisältöjä voi painottaa eri tavoin eri julkaisukanavissa, mutta tärkeintä on, että ydinviesti välittyy kaikille kohderyhmille samanlaisena.

Mieti myös mihin tavoitteisiin viestinnällä pyritään. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi tietoisuuden lisääminen tai asiantuntijaroolin kasvattaminen. Jotta viestinnän tehokkuutta ja vaikutusta myyntiin pystytään mittaamaan, on hyvä olla kartalla viestinnän nykytilanteesta ja tehdä tavoitteista mahdollisimman täsmällisiä.

Luo dataan perustuva viestintästrategia

Kun tavoitteet ovat selvillä, on aika laatia viestintästrategia, jonka avulla saavutat tavoitteesi. Suunnitelmassa on hyvä käydä läpi yleisöt, viestit ja kanavat, sekä määritellä konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla viestintästrategiaa lähdetään toteuttamaan. Suunnittelutyössä voi käyttää myös sisältökalenteria.

Hyödynnä suunnitteluvaiheessa viestintätyökaluista saatavaa dataa, jotta et joudu rakentamaan strategiaa pelkkään näppituntumaan luottaen. Tarkastele nykytilannetta kriittisin silmin: mitkä ovat viestintäsi vahvuudet ja heikkoudet? Mitkä kanavat tai millaiset sisällöt toimivat ja mitkä eivät? Erottuuko viestintäsi kilpailijoista?

Näkyviä sisältöjä

Kun viestinnän tavoitteet, strategia ja sisällöt suunnitellaan datalähtöisesti, saadaan näkyvyyttä kasvatettua ja sitä kautta myös myyntiä kasvatettua tehokkaasti. Viestinnässä näkyvyys suhteessa kilpailijoihin ratkaisee ja avainasemassa ovat kiinnostavat sisällöt, ei suurin budjetti.

Mieti, missä kanavissa saat parhaiten tavoitettua eri kohderyhmäsi ja millaisista viesteistä he ovat kiinnostuneita. Voit seurata viestintäsi vaikuttavuutta ja tavoittavuutta sekä arvioida viestintätyösi tuloksia reaaliaikaisesti ja konkreettisesti mediaseurannan avulla. Seurantatyökalua voi hyödyntää viestinnässä lukuisin eri tavoin, kuten taustatyön tekemiseen, trendien havaitsemiseen sekä brändin tai toimialaa koskevien keskustelujen tarkkailemiseen.

Lisää mediaseurannan soveltumisesta viestinnän ammattilaisten tarpeisiin voit lukea ilmaisesta oppaastamme.

Hyödynnä työyhteisön viestintävoima

Ydinviestit saadaan tehokkaasti eri yleisöjen tietoisuuteen hyödyntämällä koko organisaation viestintäpotentiaalia. Kannusta kaikki työyhteisön jäsenet PR-viestinnän pariin ja vaikuttamaan omalla toimintakentällään, sillä viestintätyötä voi tehdä niin myynnissä, asiakaspalvelussa, tuotekehityksessä, HR:ssä kuin yrityksen johtotasollakin. Innosta osallistumaan, jakamaan sisältöjä ja puhumaan yrityksen kieltä.

Varmista, että koko organisaatiossa tunnetaan viestinnän tavoitteet ja ydinviestit, ja että kaikki työyhteisön jäsenet osaavat viestiä niistä omassa vaikutuspiirissään. Viestintätaitojen kehittymistä voidaan tukea koulutuksilla ja tietoiskuilla. Valmenna, neuvo ja huolehdi, että viesti säilyy yhtenäisenä – selkeä ohjeistus ja kannustava ilmapiiri madaltaa osallistumisen kynnystä huomattavasti.

Hyödynnä markkinointia ja viestintää yhdessä

Hyvällä markkinoinnin ja viestinnän yhteispelillä voidaan saada aikaan konkreettisia myyntituloksia. Hyödynnä tiedotteen herättämä kiinnostus ja konversiopisteet tehokkaasti esimerkiksi Google Ads -mainoksilla tai markkinoinnin automaatiolla. Näin saat lukijasi aktivoitua ja ohjattua heidät sujuvasti eteenpäin asiakaspolulla.